….

The International Hotel & Tourism Industry Management School (I-TIM)

Bangkok, Thailand

..

โรงเรียนการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทิม)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

….

I-Tim-636 copy.jpg
 

….

Welcome to I-TIM!

..

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันไอทิม

….

 
 

….

For thirty years, we have prepared students for careers in the fast-growing hospitality sector.  We welcome students from around the world to study in English at our campus in Bangkok, Thailand.

Read on to learn more about our school, facilities, programs, and staff!

..

สถาบันไอทิมเปิดดำเนินการเรียนการสอนมานานกว่า 30 ปี ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่สายงานบริการ ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบริการที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สถาบันไอทิมยินดีต้อนรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาศึกษาต่อและพร้อมก้าวสู่ระดับสากล

อ่านต่อเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน สิ่งอำนวยความสะดวก หลักสูตรการเรียน และบุคลากร

….

 
field trip dump 1

….

Study IN ENGLISH WITH STUDENTS FROM AROUND THE WORLD

We are proud to be the first English-language hospitality and tourism school in Thailand. We welcome students with different language abilities from around the world, and we offer English conversation courses and pre-study programs to help students improve their language skills.

..

เรียน และฝึกฝนภาษาอังกฤษกับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก

สถาบันไอทิมเป็นสถาบันการศึกษาระดับวิชาชีพที่เปิดการเรียนการสอนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งสถาบันไอทิมเป็นสถาบันการศึกษาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ ทางสถาบันยินดีต้อนรับนักศึกษาจากทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อมาศึกษาหลักสูตรวิชาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวพร้อมทั้งเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โดยตลอดหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนและการสื่อสาร ทั้งนี้ ทางสถาบันมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก่อนเริ่มต้นเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐาน และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

….

temporary 4.jpg

….

LEARN PROFESSIONAL SKILLS FROM DEDICATED INSTRUCTORS

At I-TIM you will learn hands-on from our international and Thai instructors. Combining a passion for mentoring students with years of professional experience in the industry, our instructors and staff are dedicated to preparing you for the career that you want with the skills that you need. 

..

เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ที่สถาบันไอทิมมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ดังนั้นนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนทักษะทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติรวมถึงการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ

….

I-TIM_27-1.jpg

….

Train FOR INTERNSHIPS IN THAILAND AND OVERSEAS

We understand the power of learning by doing. That's why all of our students have at least one five-month internship as part of their studies. With over one hundred hotel and restaurant partners to choose from, I-TIM students benefit from a network of establishments that will prepare them for success.

..

โอกาสในการฝึกงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สถาบันไอทิม ให้ความสำคัญกับการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ดังนั้นการฝึกงานจึงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 5 เดือน กับสถานประกอบการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ นอกเหนือจากประสบการณ์จริงที่นักศึกษาจะได้รับจากการฝึกงานแล้วนักศึกษายังได้พบปะบุคลากรในสายวิชาชีพเพื่อช่วยสนับสนุนความสำเร็จของนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย

….

….

News & Events

..

ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ

….

….

Why Study at I-TIM?

Five reasons to begin your hospitality career with us

..

ทำไมต้องเรียนที่สถาบันไอทิม

5 เหตุผล ก้าวแรกในสายงานบริการต้องเริ่มที่ สถาบันไอทิม

….

 
eftm final batch (30 of 42).jpg

….

Focus on Hands-on Learning

Our school is equipped with industry-standard amenities, including full hot and cold kitchens, a bar, guest room mock ups, a laundry room, and a front office mock up. At I-TIM, we believe in learning by doing. 

..

มุ่งเน้นการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง

สถาบันไอทิมมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติและลงมือทำจริงด้วยห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ประกอบด้วย ครัวร้อน ครัวเย็น บาร์ ห้องพักจำลอง ห้องซักรีด และ ห้องปฏิบัติการต้อนรับส่วนหน้า 

….

 

….

Activities, Events, and Culture

We are proud of our welcoming and tight-knit school environment. At I-TIM, students from Thailand and around the world come together to study and experience a unique blend of international education and Thai culture in the heart of Bangkok. 

..

กิจกรรม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เราภูมิใจในบรรยากาศโรงเรียนที่เป็นมิตรและอบอุ่น เราสนับสนุนให้นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ ได้สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

….

IMG_8052.JPG
 
amazing thailand (1 of 1).jpg

….

Live, Work, and Study in Amazing Thailand

Beautiful beaches, friendly people, and delicious food are just the beginning. Thailand is home to a rich culture, a thriving metropolis, and unparalleled natural beauty. It is also home to hundreds of premier hospitality establishments with a high demand for skilled hospitality workers. 

..

อาศัย ทำงาน และเรียนในประเทศไทย

ชายหาดอันสวยงาม คนไทยอัธยาศัยดี และอาหารรสเลิศเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ประเทศไทยได้กลายเป็นดินแดนอุดมไปด้วยวัฒนธรรม เป็นมหานครที่กำลังเฟื่องฟู และมีความงามของธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการด้านการโรงแรมที่มีมาตรฐานสูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีความต้องการบุคลากรผู้มีทักษะเฉพาะทางจำนวนมาก

….

 
I-Tim-430.jpg

….

An International Team of Mentors

At I-TIM you will learn from dedicated industry professionals teaching in English. Our instructors have years of experience from working around the world and will help you master the fundamentals of your new career. 

..

ทีมอาจารย์นานาชาติ

ที่สถาบันไอทิม นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพในแวดวงอุตสาหกรรมบริการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ประกอบกับประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ เป็นระยะเวลาหลายปี ผู้สอนจะฝึกให้นักศึกษามีความชำนาญในพื้นฐานสายอาชีพในด้านต่างๆ

….

 
University Partners May 2018.jpg

….

Continuing Education

After you complete your certificate or diploma at I-TIM, you can continue your studies at our partner schools where are credits can be used towards a Bachelor's Degree. 

..

โอกาสในการศึกษาต่อ

หลังจากจบการศึกษา นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

….

Dec 1  (1 of 1).jpg

….

PRACTICAL LEARNING

We believe in practical learning, which is why our school offers numerous on-site facilities for training students. We have a professional hot and cold kitchen, a demonstration kitchen, two hotel room mock-ups, laundry facilities, front office computer systems, and even a mini-theatre for movies!

..

การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง

สถาบันไอทิม มีความเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการลงมือปฏิบัติ เราจึงมีห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขานั้นๆ เช่น ครัวร้อน ครัวเย็น ห้องสาธิตการครัว ห้องพักโรงแรมจำลองสองห้อง ห้องซักรีด ระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการต้อนรับส่วนหน้า รวมถึงห้องโสตทัศนศึกษาเพื่อชมภาพยนตร์

….

field trip

….

Unique School Environment 

Our school offers international students a unique chance to experience Thai culture. From events like Wai Kru and merit making to Sport Day and field trips, I-TIM welcomes all students to participate in a  mix of Thai traditions and familiar school events. 

..

สิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์

นักศึกษาต่างชาติจะได้โอกาสสัมผัสวัฒนธรรมไทยในแบบเฉพาะของไอทิม ไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครู ทำบุญ งานกีฬาสี หรือแม้แต่การทัศนศึกษา ไอทิมยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนในการเข้าร่วมกิจกรรม งานโรงเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผสมผสานวัฒนธรรมประเพณี ระหว่างกัน

….

IMG_4442.jpg

….

StudYING IN THAILAND

Our green campus is located in central Bangkok, near public transportation, traditional Thai restaurants, modern malls, and affordable student housing.  I-TIM helps foreign students settle in Thailand and find accommodation for their studies in the Big Mango.

..

การเรียนในประเทศไทย

สถานศึกษาของเราตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงเทพ ใกล้ขนส่งสาธารณะ แวดล้อมด้วย ร้านอาหารหลากหลาย นานาชาติ ห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัย และที่สำคัญ มีที่พักราคาเหมาะสมอยู่ล้อมรอบสถาบัน

ทางทีมงานสถาบันไอทิมยินดีแนะนำนักศึกษาในการหาที่พักอาศัยก่อนเข้าเรียนด้วย

….

English
ไทย