Back to All Events

Internships Begin .. วันเริ่มฝึกงาน

….

Students will head out across Thailand and around the world to begin their internships!

..

ช่วงฝึกงานเริ่มต้นแล้ว นักเรียนไอทิมจะเดินทางไปฝึกงานตามสถานประกอบการทั่วไทย และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

….