Back to All Events

Orientation Day for Intakes 60 & 62 (And First Day of Class!) .. วันปฐมนิเทศน์สำหรับรุ่น 60 และ 62 (และเริ่มเรียนวันแรก)

….

Welcome (and Welcome Back) to I-TIM!

..

ยินดีต้อนรับ (และต้อนรับนักศึกษาเก่ากลับมา) สู่ไอทิม !

….