Two-Year Diploma Scholarships Available .. สถาบันไอทิมร่วมกับสถานประกอบการมอบทุนการศึกษา 100% รุ่น มกราคม 62

ทุน สำหรับเว็บ copy.png

….

The International Hotel and Tourism Industry Management School (I-TIM), in cooperation with partnered establishments, is providing 100% scholarships for both Thai and International students who enrol in the January 2019 intake. Our goal is to financially support qualified applicants who have strong academic qualifications and a pleasant personality suitable for the hotel and tourism industry.

Course: Diploma in Hotel and Tourism Management (International Program)

Duration: 2 years

Availability: 2 places (1 male and 1 female student)

Requirements for Applicants:

1. Between 18 and 28 years old

2. High school diploma (or equivalent degree) or higher

3. A GPA not lower than 2.50

4. Friendly and outgoing personality, (with a minimum height of 170 cm. for males and 160cm for females, with weight in proportion to height)

Scholarship Conditions:

1. Scholarship recipients must pass a written exam and interview in English.

2. Scholarship recipients will receive a 100% discount of all tuition fees for the entire course.

3. Scholarship recipients are responsible for additional expenses including: school support, facilities, uniform, accident insurance, etc.

3.1 1st year student total additional expenses are 15,000 THB

3.2 2nd year student total additional expenses are 10,000 THB

Please Note:  For international scholarship recipients, total additional expenses are 38,000 THB per year including extended visa fee.

4.  Scholarship recipients need to maintain a GPA not lower than 2.50 and a conduct score not lower than 120 for each semester of the program.

5. Scholarship recipients must strictly abide by the rules and regulations of the school. A violation of the rules and regulations will result in a revocation of the scholarship and an obligation to reimburse the school.

6. Scholarship recipients are expected to cooperate and participate in school activities while studying and after graduation for a 2-year period.

7. Scholarship recipients are to complete an internship in selected partnered establishments as part of the course requirements.

8. International Scholarship recipients require an initial 35,000 THB to be applied as a guarantee deposit during your participation in the scholarship program. Once you have successfully completed the program this amount will be refunded to your account within one month after graduation.   

9. Please prepare a personal portfolio for the interview process

Scholarship Deadlines and Schedule:

December 21, 2018 at 5.00 pm - Application Deadline

January 3, 2019 at 9.00 am - English Language Test and Interview

January 7, 2019 at 3.00 pm - Result Announcement

January 14, 2019  at 9.00 am -  Student Orientation

If you are interested in applying, click here to contact our scholarship application team.

..

ประกาศทุนการศึกษา

สถาบันไอทิมร่วมกับสถานประกอบการมอบทุนการศึกษา 100%  รุ่น มกราคม 62

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทย และต่างประเทศ ที่เรียนดี บุคลิกภาพดี มีความสามารถ และเหมาะสมกับงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตร: วุฒิบัตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ระยะเวลา: 2 ปี

จำนวนทุน: 2 ทุน (นักศึกษาชาย 1 ทุน และนักศึกษาหญิง 1 ทุน)

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

1. อายุ 18-28 ปี

2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า หรือสูงกว่า

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (GPA 2.50)

4. บุคลิกภาพดี (ส่วนสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 170 ซม. และผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง)

5. ระดับภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1. ผ่านการทดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ จากสถาบัน

2. ผู้รับทุนได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 100% ตลอดหลักสูตร

3. ผู้รับทุนต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ยูนิฟอร์ม ค่าประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ ดังนี้

3.1 ชั้นปีที่ 1 ชำระจำนวน 15,000 บาท

3.2 ชั้นปีที่ 2 ชำระจำนวน 10,000 บาท

(หมายเหตุ: ผู้รับทุนที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำนวนปีละ  38,000 บาท)

4. ในระหว่างการรับทุนผู้รับทุนต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนน ความประพฤติ ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน ในทุกชั้นปี

5. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับทุนทันที และต้องชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด

6. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถาบันเป็นอย่างดี ทั้งในระหว่างศึกษาและ จบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

7. ผู้รับทุนต้องฝึกงานในสถานประกอบการที่สถาบันกำหนดเท่านั้น

8. ผู้รับทุนต้องมีผู้รับรองความประพฤติที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป

9.ผู้สมัครสอบคัดเลือกกรุณาเตรียมแฟ้มสะสมผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์ด้วย

กำหนดการรับสมัครทุน

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561  เวลา 17.00 น.   ปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562   เวลา 09.00 น.   สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562   เวลา 15.00 น.   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน

          วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562   เวลา 09.00 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ผู้สนใจสามารถสมัครทุนการศึกษา คลิ๊กเพื่อสมัครรับทุน

….

Surapoom Noenphala