แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

Please complete the form below.

โปรดระบุเพื่อความถูกต้องในการออกใบประกาศนียบัตร
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)
Please specify
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทรศัพท์ *
เบอร์โทรศัพท์
คุณได้รับข่าวสารการฝึกอบรมจากที่ใด *
เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง
เลขที่บัญชี 080-2-25791-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ไอทิม จำกัด (สำหรับกรณีโอนเงิน)