I-TIMI-TIM ภาษา: Eng อังกฤษ Thai ไทย

ข่าวและกิจกรรม

Latest News

 

ทุนการศึกษาสำหรับศิษย์เก่าสถาบันไอทิม เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำหรับปีการศึกษา 2554 (ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี)


1.  ทุนสนับสนุนการศึกษา (Scholarship for Supporting Education) จำนวน 1 ทุน

                มหาวิทยาศรีปทุมเปิดโอกาสทางการศึกษาโดยการมอบทุน สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทิม) ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยนานาชาติหรือคณะศิลปศาสตร์        ทุกสาขาวิชา จำนวน 1 ทุนต่อปี โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ เมื่อสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัครทุนการศึกษา

1.              เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

2.              ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิทยาลัยนานาชาติ หรือคณะศิลปศาสตร์ ทุกสาขาวิชา

3.              เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี (คะแนนความประพฤติไม่น้อยกว่า 130 คะแนนต่อปี)

4.              คะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถานไอทิม 2.50 ขึ้นไป

5.              สำเร็จการศึกษาจากสถาบันไอทิมไม่เกิน 2 ปี

6.              ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยเคร่งครัดทุกประการ

2.  เอกสารประกอบการสมัคร

1.             สำเนาวุฒิการศึกษา                     1 ฉบับ

2.             สำเนาทะเบียนบ้าน                    1 ฉบับ

3.             สำเนาบัตรประชาชน                 1 ฉบับ

4.             รูปถ่าย 1 นิ้ว                                 1 รูป

3.  กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนการศึกษา

                วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2554       16.00 น.               ปิดรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554          10.00 น.               สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554            16.00 น.               ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

หมายเหตุ : ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัคร

4.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่

โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทิม)

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ : 02-732-0170-3 ต่อ 201-205 และ 303

หมายเหตุ: สถาบันไอทิมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่